Bio-Dom

BIO DOM
Home
Image

Przy budownictwie drewnianym szkieletowym wznoszona jest konstrukcja szkieletowa s?upowa z konstrukcyjnego drewna litego i oszalowana p?ytami gipsowo-kartonowymi. P?aszczyzna instalacyjna jest w pe?ni zaizolowana wykorzystana do przeprowadzenia przewodów.
Nasze budowle opieraj? si? na konstrukcji szkieletowej, s?upowej z drewna litego, oszalowanej p?ytami kartonowo-gispowymi. P?aszczyzna instalacyjna jest w pe?ni izolowana – co pozwala na znacznie prostszy i szybszy sposób instalacji technicznych. Taka koncepcja pozwala nie tylko znacznie skróci? czas budowy, ale te? dopuszcza zmiany – podyktowane Pa?stwa indywidualnymi potrzebami.


 Historia

Budownictwo drewniane szkieletowe nie jest jedynie trendem mody wspó?czesnej. Ju? pod koniec XIX wieku zdoby?o uznanie w Ameryce Pó?nocnej, Skandynawii, Japonii i Niemczech. Ten rodzaj budownictwa rozwin?? si? w ostatnich latach tak dalece, ?e dzisiaj domy szkieletowe drewniane, spe?niaj? najwy?sze wymagania jako?ciowe, pozostaj?c przy tym bezkonkurencyjne je?li chodzi o mo?liwo?ci konfiguracji i cen?. To jedyny rodzaj budownictwa – które przy tak niskich kosztach budowy, oferuje tak dalece id?c? uniwersalno??, trwa?o?? oraz estetyk?. Ponadto – dzi?ki ogromnej elastyczno?ci w sposobie rozmieszczania elementów konstrukcyjnych, ?mia?o mo?emy zaryzykowa? twierdzenie, ?e zaprojektujemy dla Pa?stwa dok?adnie taki dom jaki sobie Pa?stwo wymarz?, a pó?niej go wybudujemy.

 Efekt zewn?trzny

Nasze domy równie okazale jak wewn?trz, prezentuj? si? z zewn?trz. Konstrukcja szkieletowa pozwala na pe?n? dowolno?? w wyborze poszycia zewn?trznego – spo?ród oferowanych przez nas materia?ów. Tak wi?c Ci z Pa?stwa, którzy chc? mieszka? w domu drewnianym, b?d? mie? dom drewniany, ci za? którzy jednak preferuj? dom otynkowany czy pokryty murem licowym, równie? otrzymaj? od nas produkt, ca?kowicie spe?niaj?cy ich oczekiwania.

 Energia

W naszych domach zawsze panuje przyjazny klimat i temperatura. Koniec ze zbyt wysok? temperatur? w lecie i ch?odami w zimie. Drewno jako materia? budulcowy – ma doskona?e w?asno?ci cieplne, a w po??czeniu ze stosowanymi przez nas nowoczesnymi materia?ami termoizolacyjnymi, powoduje, ?e w naszych domach b?d? si? Pa?stwo czu? po prostu dobrze.

 Ciep?o

W?a?ciwo?ci termoizolacyjne naszych domów s? du?o lepsze ni? tradycyjnych budynków. Dzi?ki temu zu?ycie paliw s?u??cych ogrzewaniu domu jest znacznie mniejsze. Ciep?o i oszcz?dnie – tak mo?na najkrócej scharakteryzowa? warunki mieszkalne w naszych domach.

 Tynki gliniane

Proponujemy pa?stwu wewn?trzne otynkowanie gliniane. ?atwo?? tynkowania i korzystne w?a?ciwo?ci higroskopijne – powoduj? i? taki tynk jest nie tylko estetyczny – ale te? podnosi komfort mieszkania. Tynk przyczynia si? do lepszego obiegu wody i pary wewn?trz mieszkania – a co za tym idzie jest bardzo korzystny dla alergików, dzieci i osób starszych. Glina wch?aniaj?c nadmiar wody w postaci pary wodnej i oddaj?c j?, kiedy w pomieszczeniu jest sucho – spe?nia rol? swoistego regulatora – nawil?acza, który w znacz?cy sposób podnosi komfort mieszkania w „biodomie”

 

 
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)