Bio-Dom

BIO DOM
Home
Korzy?ci
Image

Nasze domy drewniane odpowiadaj? zarz?dzeniom dotycz?cym oszcz?dzania energii (EnEV), a tak?e posiadaj? bardzo dobry wspó?czynnik przenikalno?ci cieplnej co gwarantuje niskie zu?ycie energii.


Naturalny materia? budowlany od stuleci

Drewno od wieków s?u?y ludziom jako materia? do budowy mieszka?. Wraz z up?ywem czasu budownictwo blokowe zyska?o uznanie w oczach zarówno mieszka?ców jak i budowniczych. Zdrowy i naturalny klimat pomieszcze? sprawia i? w domu drewnianym ludzie czuj? si? lepiej, zdrowiej i bardziej swobodnie. Naturalny budulec - jakim jest drewno jest nie tylko przyjazny, jest równie? praktyczny, ze wzgl?du na swoje w?a?ciwo?ci termoizolacyjne, swoj? d?ugowieczno?? i inne cechy, których nie sposób przeceni?. Kwadratowy brus z oddzielonym twardzielem i okr?g?e belki ?ciany wie?cowej, do wyboru o grubo?ci od 70 mm do 300 mmwyboru o grubo?ci od 70 mm do 300 mm.

 Pasywne domy

Pasywny dom jest budynkiem, w którym mo?na osi?gn?? komfortowy klimat wn?trza, bez aktywnych systemów ogrzewania i klimatyzacyjnych. Przy stale wzrastaj?cych kosztach energii za oleju i gaz mo?na ca?kowicie zrezygnowa? z tych kopalnych no?ników energii, co uda?o nam si? zrobi? dzi?ki naszym pasywnym domom. Aby pasywny dom zu?ywa? mniej energii ni? przeci?tny europejski dom mieszkalny, nale?y zwróci? uwag? na form? budynku, ustawienie na po?udnie i jak najmniejsze ocienienie. Zak?adaj?c to, mo?na doprowadzi? do zaoszcz?dzenia energii dla ca?ego domu pasywnego do 80%. (porównanie dom o niskim zu?yciu energii = 100%) Nasza warto?? standardowa U= 0,12

 3-litrowy dom

3-litrowy dom potrzebuje do 70% mniej energii ni? konwencjonalny dom. Poprzez pomp? ciepln? jest niezale?ny od oleju i gazu i oferuje lepszy klimat pomieszczenia poprzez kontrolowane napowietrzania i odpowietrzanie. 3-litrowe domy maja roczne zapotrzebowanie na ciep?o ogrzewcze, które jest mniejsze albo równe 30 kWH/(m˛a). (np. 3 litry oleju opa?owego na rok i m˛). Cech? jest bardzo dobra izolacja ciep?a zewn?trznych elementów budowlanych o wysokiej szczelno?ci powietrza, sprawdzonej przez test Blower-Door. Aby utrzyma? warto?? energetyczn? mo?liwie nisko, oferujemy super oszklenie dzi?ki trzywarstwowym szybom zespolonym.

 Zdrowy klimat

Naturalna zdolno?? dyfuzyjna masywnego drewna zatroszczy si? o zdrowy klimat pomieszczenia. Zdolno?? drewna do magazynowania wilgoci i oddawania jej w razie potrzeby prowadzi do naturalnego regulowania wilgotno?ci? powietrza.

 Warunki odpowiednie dla rodziny

Rodzina wnosi ?ycie do domu. Aby Pa?stwo dobrze si? czuli, robimy wszystko, ?eby zaplanowa? i ukszta?towa? Pa?stwa nowy drewniany dom tak, aby by?y w nim warunki odpowiednie dla rodziny i dzieci.

 D?ugowieczno??

Rysy osiadania, po?ó?k?y tynk, pokryte nalotem fugi …. tego wszystkiego nie ma w domach drewnianych, które s? ponadczasowo pi?kne. Nawet ekstremalne warunki atmosferyczne nie mog? im nic zaszkodzi?, co potwierdzaj? kilkusetletnie chaty z okr?glaków.

 Korzy?ci:

    • nasze domy drewniane odpowiadaj? zarz?dzeniom dotycz?cym oszcz?dzania energii (EnEV)
    • nasze domy posiadaj? bardzo dobry wspó?czynnik przenikalno?ci cieplnej co gwarantuje niskie zu?ycie energii
    • zamawiaj?c u nas dom zyskuj? Pa?stwo na czasie dzi?ki stosowanym przez nas najnowszym technologiom produkcyjnym wybudowanie drewnianego domu trwa o po?ow? krócej ni? domu z ceg?y
    • budynek jest prawie natychmiast suchy
    • prace wyko?czeniowe mo?na rozpocz?? niezw?ocznie po oddaniu budynku do u?ytku.

 

 
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)